Κατά τις τελευταίες ειδήσεις Η Λακωνία δεν πάει καλά! Θα κινηθούν γρηγορότερα οι Αρχές;

Γραφει ο Μηνάς Αναστασάκης
Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2012 02:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Κατά τις «τελευταίες» ειδήσεις, έτσι όπως διατυπώνονται στον τοπικό τύπο της Λακωνίας και μεταδίδονται «ζωντανά» από την τηλοψία του κ. Φελούρη, η ζωή στην ηρωική Λακωνία μας, ιδιαίτερα στην εύανδρη Μάνη δεν πάει καθόλου καλά! Αντιθέτως συμβαίνουν σημεία και τέρατα στον ωραίο μας τόπο, περισσότερο τώρα, μετά την επιδείνωση της οικονομικής κρίσης και την εξαχρείωση των ηθών.
Η στήλη ετούτη κάνει έκκληση προς τις ικανές κατά τα άλλα Αρχές και Εξουσίες της περιοχής μας, να κινηθούν γρηγορότερα. Από την δραστήρια Αντιπεριφερειάρχη μας, τους Δημάρχους, την Αστυνομία και τους Ιεροκήρυκες περιμένουμε περισσότερα…
Τι γίνεται όμως στη Λακωνία αυτόν τον καιρό που μας ανησυχεί σφόδρα; Παρακαλώ αναγνώσατε τα παρακάτω:
Κομπογιαννίτες «γιατροί»
στέλνουν στον άλλο κόσμο τους Λάκωνες!...
Από πολλών ετών λυμαίνονται την Λακωνίαν άνθρωποι αυτοχειροτόνητοι ιατροί, εξασκούντες άνευ ελαχίστης παρεμποδίσεως το επάγγελμα του ιατρού, μεγάλην επιρροήν εξασκούντες επί των απλουστέρων. Οι κομπογιαννίτες αυτοί πολλάκις εις πολλούς επετάχυνον τον θάνατον. Ιδού δε εν παραδείγματι ποίου είδους αγυρτίαν μετεχειρίσθη εις τούτων προ τινων ημερών. Ούτος επεσκέπτετο ασθενή τινα χωρικόν, επειδή δε οι συγγενείς του ασθενούς έβλεπον ότι η θέσις του ασθενούς επιδεινούται παρεκάλεσαν τον ιατρόν να τους είπη εάν ο ασθενής θα αποθάνη ή έχει ελπίδας ζωής. Ο ιατρός διέταξε τότε και έφερον σωμάριον όνου [σαμάρι γαϊδάρου!], και θέσας ξύλον κάτωθεν αυτού διέταξε να καθήσουν τον ασθενή επί του σωμαρίου, δύο δε άλλοι να σηκώσουν δια του ξύλου το σωμάριον και να περιέλθουν την οικίαν, και εάν ο ασθενής πέση από το σωμάριον θα αποθάνη ή άλλως θα ζήση.
Ο ασθενής ίσως νοήσας το πείραμα του ιατρού, και στηριχθείς όλαις δυνάμεσι δεν κατέπεσεν μεν εκ του σωμαρίου, κτυπήσας όμως την κεφαλήν του εις τινα ξύλον απέθανεν την άλλην ημέραν, ο δε κομπογιαννίτης ιατρός έρριψεν όλην την ευθύνην εις την απροσεξίαν των συγγενών του.
Τις οίδε οποία πειράματα και τεχνάσματα μεταχειρίζονται προς αργυρολογίαν. Δέον όθεν να ληφθώσι αυστηρά μέτρα κατά των αγυρτών τούτων, διότι αντί να ελαττούται ο αριθμός αυξάνει, παραβλάπτων σπουδαίως τους απλουστέρους [τους αφελείς]. (Εν Γυθείω, 1874)
Το δικό μας σχόλιο: τα παραπάνω που διαβάσαμε «συμβαίνουν» (συνέβαιναν) στη Μέσα Μάνη. Επερωτώμεν λοιπόν τις αρμόδιες της Λακωνίας Αρχές, ως και τον φίλον κ. Γεώργιον Δημακόγιαννην: τι πρόκειται σχετικώς να πράξουν; Εις ποίας ενεργείας θα προβούν δια να γλιτώσουν Μανιάτες, Επιδαύριοι και Λακεδαιμόνιοι από τους κομπογιαννίτες αυτούς, ιδιαίτερα ΤΩΡΑ, που η τριπλή σοσιαλιστικώς Κυβέρνηση κόβει τα γνήσια φάρμακα από τους ασφαλισμένους παντός ταμείου;
… Αλλά ποίοι είναι τελικώς οι κομπογιαννίτες; Είναι οι ψευτογιατροί των χρόνων εκείνων στη Μάνη, ή μήπως είναι οι πολιτικοί του καιρού μας, που.. κομπογιαννήτεψαν την Ελλάδα ολόκληρη;
Οι απόπατοι καταρρέουν, η βλογιά εμφανίζεται…
- Το οικοδόμημα των αποπάτων [Γυθείου] το εσπέρας κατέρρευσεν ως εκ της τρικυμίας, δέον να ληφθή φροντίς περί της ταχείας ανεγέρσεώς του, ήτις έσεται σωτήριος δια τον τόπον. Η των αποπάτων κατάρρευσις και η μη ταχεία αυτών επανέγερσις θα παραβλάψη την υγείαν της πόλεως, διʼ ό καλόν είναι ίνα ο δήμος Γυθείου φροντίση περί της ταχείας αυτών επανορθώσεως…
- Η φοβερά νόσος «ευλογία» ενέσκηψεν εις Λακωνίαν. Τριάκοντα απεβίωσαν εν βραχεί διαστήματι χρόνου, επαπειλεί δε να καταστήση και άλλα θύματα εάν μη ληφθή φροντίς περί της καταστολής αυτής δια της διακοπής της συγκοινωνίας [επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων].
Η «ευλογία» εν τοις χωρίοις της επαρχίας Οιτύλου ευρίσκεται εις ύφεσιν, αλλά δυστυχώς εκτός των αποβιωσάντων ετυφλώθηκαν περί τους 50, εκ των οποίων πολλά είναι νήπια. (Εν Γυθείω, 1875)
Προσοχή! Τα ήθη στη Λακωνία εχαλαρώθηκαν,
ο Δεσπότης Πάσης της Μάνης λαμβάνει μέτρα…
Ως να μην έφθανε η των αποπάτων κατάρρευση, η ευλογία κτλ που μας καταπλάκωσε τελευταίως, έχουμε τώρα και την καταρράκωση των ηθών και των εθίμων στην εύανδρη Λακωνία μας! Ιδού αυτά, μετά λύπης μας:
Αριθμός πρωτοκόλλου 727, Διεκπεραιώσεως  495, Βασίλειον της Ελλάδος.
Ο Επίσκοπος Γυθείου προς άπαντας τους Αιδεσιμωτάτους Ιερείς και εφημερίους των χωρίων της καθʼ ημάς αγιωτάτης Επισκοπής Γυθείου και τους ευλογημένους χριστιανούς αυτών, χάρις είη υμίν και έλεος από Θεού Κυρίου Παντοκράτορος.
Γνωστό έστω πάσιν υμίν ότι οι εκ των χωρίων Τσεροβάς του Δήμου Καρυουπόλεως και Κόζιας του Δήμου Μαλευρίου της καθʼ ημάς Επισκοπής, αφʼ ενός ο Γρηγόριος Παναγιωτάκος, ή Παπαδοθωμάκος και η Θεοδώρα Καντρινίτσα, αφʼ ετέρου ο Γεώργιος Θ. Δρακουλάκος και η Γεωργίτσα Π. Κυριακουλάκου ήλθον εις γάμου Κοινωνίαν παρανόμως διʼ απάτης και πλαστογραφίας. Τους γάμους τούτους, ως παρανόμως και ασυγχωρήτους υπό της Εκκλησίας, κηρύττομεν ακύρους εκκλησιαστικώς κατά τε τους Ιερούς Κανόνας και την από 26 Ιουνίου 1843 υπʼ αριθ. 86 διεκ. 11637 Συνοδικής Εγκυκλίου, άπαντες δε ιερωμένοι και λαϊκοί θεωρείτε αυτούς ως τοιούτους.
Εφιστώμεν δε την προσοχήν των εφημερίων εις τας προς την Επισκοπήν εκδιδομένας πιστοποιήσεις, ίνα εν αυταίς υπογράφωσιν οι γονείς των μελονύμφων, δύω εγγυηταί και δύω μάρτυρες, όπως και ούτοι είναι απηλλαγμένοι πάσης ευθύνης.
Ούτω ποιήσατε ως ανωτέρω είπομεν, ίνα η του Θεού Χάρις είη μετά πάντων ημών αμήν. Εν Γυθείω την 15 Νοεμβρίου 1874, ο Επίσκοπος Γυθείου Παρθένιος.
Το δικό μας τελικό σχόλιο: Κατόπιν όλων αυτών των θλιβερών συμβάντων στη Λακωνία, κάνουμε έκκληση προς πάσας τας Αρχάς και τας Εξουσίας του τόπου, τους ιεροκήρυκες κλπ, όπως περιοδεύσουν εις όλα τα χωρία, τις πόλεις και τα πολίσματα της Λακωνίας και με συμβολάς, προτροπάς και άλλα μέτρα -μαλακά και σκληρά- μεταπείσουν τους συμπατριώτες μας νʼ αλλάξουν «βιολιά». Ειδεμή ο τόπος ολόκληρος θα απωλεσθεί αύτανδρος και περισσότερον… ολογύναικος, μιας και η Εύα αποπλάνησε τον Αδάμ.
Προσεχώς: Η πείνα θερίζει τους Λάκωνες. Τα φραγκόσυκα και τα λούπινα δεν επαρκούν πλέον! (… Αλλά και ονόματα Λακώνων που τρώγουν -κρυφά!- το μαύρο χαβιάρι θα παρουσιάσουμε).

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΑ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα