Παρατείνεται η άδεια παραμονής των μετακλητών εργατών γης

Πέμπτη, 06 Αύγουστος 2020 20:39 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Παρατείνεται η άδεια παραμονής των μετακλητών εργατών γης

Ανανεώνεται έως 90 ημέρες το δικαίωμα παραμονής στη χώρα των μετακλητών εργατών γης που εισήλθαν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα κάνοντας χρήση των διατάξεων της σχετικής ΠΝΠ.

Με στόχο την επίλυση των σοβαρών ζητημάτων που προκύπτουν από τις επιπτώσεις της πανδημίας, παρατείνεται η ισχύς της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ: “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα”.

Η παράταση αυτή επεκτείνεται στους εμπλεκόμενους κλάδους, με την απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν τους πολύτιμους εργάτες γης, μεταξύ άλλων. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που εξεδόθη, ανανεώνεται έως 90 ημέρες το δικαίωμα παραμονής στη χώρα των μετακλητών εργατών γης που εισήλθαν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα κάνοντας χρήση των διατάξεων της σχετικής ΠΝΠ.

Προκειμένου να επωφεληθούν της παράτασης, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να υποβάλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες αρχές, προσκομίζοντας παράλληλα υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση ο εργοδότης δηλώνει υπευθύνως ότι:
-Λόγοι παραγωγής καθιστούν αναγκαία την παράταση παραμονής του εργαζομένου στην χώρα, ενώ η εργασία του θα είναι πολύτιμη για χρονικό διάστημα πέρα των τριών μηνών (πάνω από 90 ημέρες),
-Θα καταβληθεί στο ακέραιο το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών,
-Αναλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες δαπάνες της εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005, για εργαζόμενο χωρίς την απαιτούμενη άδεια διαμονής,
-Θα  εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την σύναψη σύμβασης εργασίας,
-Θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση η Αίτηση οφείλει να φέρει και:
-Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του εργοδότη.
-Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του διαβατηρίου του εργαζόμενου, καθώς και σελίδας (ή σελίδων) με τις σφραγίδες εισόδου / εξόδου που σχετίζονται με την χρονική περίοδο εφαρμογής της ΠΝΠ.