Δύο 8μηνες προσλήψεις στη Λακωνία για διαχείριση του Covid

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά

Πέμπτη, 01 Οκτώβριος 2020 14:02 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Δύο 8μηνες προσλήψεις στη Λακωνία για διαχείριση του Covid

Σε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού προχωρά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού. Ειδικότερα, ζητούνται συνολικά 192 στελέχη, που θα απασχοληθούν για την παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών με κορωνοϊό και των στενών επαφών τους, καθώς και τη συνδρομή τους στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής υγειονομικής ή άλλης απειλής.

Τα άτομα που προσληφθούν θα τοποθετηθούν και στις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων των 13 περιφερειών της χώρας, υπογράφοντας συμβάσεις για σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας οκτώ μηνών.

Ειδικότερα, για τον νομό Λακωνίας η σχετική προκήρυξη προβλέπει την πρόσληψη δύο ατόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών με συστημένη επιστολή ή μέσω courier, από την Πέμπτη 1/10/2020 μέχρι και τη Δευτέρα 12/10/2020, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Λ. Κηφισίας 37-39, Κτ. Φάρος, Τ.Κ. 151 23 – Μαρούσι, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 192 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ».

Τα κριτήρια για τις προσλήψεις
Όσοι κάνουν αίτηση για μια θέση στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τους επόμενους οκτώ μήνες θα πρέπει:
- Να είναι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι ΑΕΙ ή  διπλωματούχοι Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού.
- Να είναι Έλληνες πολίτες.
- Να μην είναι μεγαλύτεροι από 40 ετών.
- Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
- Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας ή λόγους υγείας
- Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας,  λιποταξίας,  προσβολής  του  πολιτεύματος,  προσβολής  κατά  της πολιτειακής  εξουσίας,  πλαστογραφίας,  ψευδορκίας,  ψευδούς  καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας  ελευθερίας  και  οικονομικής  εκμετάλλευσης  της  γενετήσιας  ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος απόδόλο τελεσθέντος,  για  το  οποίο  επιβλήθηκε  ποινή  φυλάκισης  τουλάχιστον  τριών μηνών. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Ο όρος  καταδίκη  περιλαμβάνει  και  την  καταδίκη  σε  ποινικό  σωφρονισμό  για  τα παραπάνω εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το κατά το άρθρο 47 παράγραφο 1 του Συντάγματος διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.
- Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
- Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).

Τα δικαιολογητικά
α.  Αίτηση -υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικά για την Περιφερειακή  Ενότητα εντοπιότητάς τους, στην οποία, μεταξύ άλλων, θα δηλώνουν ότι: αα. Διαθέτουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Β ́ της προκήρυξης και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου Κεφαλαίου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή τους, ββ. τα  αναφερόμενα  στην  αίτησή  τους  στοιχεία  είναι  αληθή  και  όλα  τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι γνήσια και ακριβή, γγ. συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους.
β. Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, αυτών στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών  έχουν  μεταβληθεί,  δηλώνονται  σε  υπεύθυνη  δήλωση  του  ν. 1599/1986.
γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών  ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Οι  κάτοχοι  ισότιμων  τίτλων  σπουδών  του εξωτερικού πρέπει  να συνυποβάλλουν φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής τους, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
δ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και/ή τίτλων σπουδών χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: αα. επεξεργασίας κειμένων, ββ. υπολογιστικών φύλλων, γγ. υπηρεσιών διαδικτύου
ε. Ευκρινή  φωτοαντίγραφα  πιστοποιητικών και/ή  τίτλων  σπουδών ξένων  γλωσσών, επικυρωμένα  και  επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
στ. Για την απόδειξη της εντοπιότητας οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ευκρινές αντίγραφο βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) του οικείου Δήμου, με την οποία να βεβαιώνεται ότιο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος  του  δήμου της Περιφερειακής Ενότητας  για  την  οποία  δικαιούται  να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής. Για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας δεν γίνεται αποδεκτό πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του δημότη.

Η Διεύθυνση Οικονομικού  και  Διοικητικής  Υποστήριξης της  Γενικής  Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα για τους προσλαμβανόμενους:
α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
β. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας, ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη.
γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης.


Βρείτε την προκήρυξη και τις αιτήσεις εδώ


Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία άνω των 24 ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti