Η «βιολογική» Πελοπόννησος διεκδικεί ευρωπαϊκά βραβεία

Αναγνώριση της αριστείας για ιδιώτες, επιχειρήσεις, ΟΤΑ που επενδύουν στην παραγωγή χωρίς χημικά

Τρίτη, 19 Απρίλιος 2022 13:47 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Η «βιολογική» Πελοπόννησος διεκδικεί ευρωπαϊκά βραβεία

Tο θέμα των βραβείων βιολογικής παραγωγής που θεσμοθετεί για πρώτη φορά από φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την ανάδειξη καινοτόμων έργων, βιώσιμων πρωτοβουλιών και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, συζητήθηκε σε τηλεδιάσκεψη του θεματικού αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Πελοποννήσου, Στάθη Αναστασόπουλου, με τους διευθυντές των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των 5 Περιφερειακών Ενοτήτων.

Τα συγκεκριμένα έπαθλα είναι μη χρηματικά και τα προϊόντα που θα βραβευτούν θα τύχουν ιδιαίτερης δημόσιας προβολής και αναγνώρισης.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 7 κατηγορίες βραβείων και 8 βραβεία. Τα βραβεία απονέμονται σε διάφορους παράγοντες ολόκληρης της αλυσίδας αξίας των βιολογικών προϊόντων, οι οποίοι ανέπτυξαν «ένα εξαίρετο, καινοτόμο και βιώσιμο έργο που αποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργεί πραγματική προστιθέμενη αξία για τη βιολογική παραγωγή και κατανάλωση.»

Οι κατηγορίες βραβείων είναι:
- Καλύτερου παραγωγού και καλύτερης παραγωγού βιολογικών γεωργικών προϊόντων
- Καλύτερης βιολογικής Περιφέρειας
- Καλυτέρου βιολογικού Δήμου
- Καλύτερης βιολογικής «Βιοπεριφέρειας»
- Καλύτερης μικρομεσαίας βιολογικής επιχείρησης
- Καλύτερου/καλύτερης εμπόρου λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων
- Καλύτερου βιολογικού εστιατορίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα αιτήματα τους έως 8 Ιουλίου 2022 στον ιστότοπο της ΕΕ.

Ενόψει των παραπάνω, η οδηγία που δόθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Στ. Αναστασόπουλο στις υπηρεσίες, είναι να γίνει συστηματική ενημέρωση σε όλους τους παραγωγούς, αλλά και στις επιχειρήσεις βιολογικών προϊόντων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να κατατεθούν αιτήματα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν
αίτηση υποψηφιότητας
Αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε παράγοντας ή φορέας ολόκληρης της αλυσίδας αξίας των βιολογικών προϊόντων, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα αξιοσημείωτο έργο που συμβάλλει στην οικονομική προσιτότητα και/ή στην προσβασιμότητα των βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ. Οι φορείς υλοποίησης των έργων πρέπει να είναι εγκατεστημένοι ή να διαμένουν στην ΕΕ. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και τα έργα πρέπει να υλοποιούνται στην ΕΕ.

Κριτήρια επιλεξιμότητας
Οι αιτήσεις για τα ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής παραγωγής πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:
α) οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59:59.
β) οι αιτήσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
γ) οι υποψήφιοι πρέπει να είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή διαμένουν σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.
δ) το έργο που υποβάλλεται πρέπει να υλοποιείται στην ΕΕ και να αφορά σαφώς μία από τις 7 κατηγορίες βραβείων ή ένα από τα 8 βραβεία του 2022. Το ίδιο έργο δεν μπορεί να υποβληθεί σε περισσότερες της μίας κατηγορίες βραβείων / για περισσότερα του ενός βραβεία. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο για ένα βραβείο. Ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων ανά βραβείο είναι μία.
ε) το έργο θα πρέπει είτε να έχει ήδη υλοποιηθεί πλήρως είτε να βρίσκεται σε επαρκώς ώριμη κατάσταση, ώστε η κριτική επιτροπή να μπορεί το αξιολογήσει (δηλαδή η φυσική υλοποίηση θα πρέπει να βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, ώστε να αποδεικνύεται η επίτευξη των στόχων).
στ) ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας για κάθε κατηγορία βραβείων:
- βραβείο καλύτερου παραγωγού βιολογικών γεωργικών προϊόντων και καλύτερης παραγωγού βιολογικών γεωργικών προϊόντων: πιστοποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.
- βραβείο καλύτερης βιολογικής περιφέρειας: δεν υπάρχουν ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας.
- βραβείο καλύτερου βιολογικού δήμου: δεν υπάρχουν ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας.
- βραβείο καλύτερης βιολογικής «βιοπεριφέρειας»: η βιοπεριφέρεια ορίζεται ως μια γεωγραφική περιοχή όπου οι γεωργοί, το κοινό, οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι ενώσεις και οι δημόσιες αρχές συνάπτουν συμφωνία για τη βιώσιμη διαχείριση των τοπικών πόρων, η οποία βασίζεται σε αρχές και πρακτικές βιολογικής γεωργίας.
-  βραβείο καλύτερης βιολογικής ΜΜΕ: επιχείρηση πιστοποιημένη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848, η οποία ανταποκρίνεται στον ορισμό των ΜΜΕ (επιχείρηση που απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ) και τα προϊόντα της είναι 100 % βιολογικά (βιολογικά προϊόντα ή προϊόντα υπό μετατροπή).
- βραβείο καλύτερου/καλύτερης εμπόρου λιανικής πώλησης βιολογικών τροφίμων: επιχείρηση πιστοποιημένη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848, η οποία διαθέτει προς πώληση πιστοποιημένα προϊόντα 100 % βιολογικά (βιολογικά προϊόντα ή προϊόντα υπό μετατροπή) (εξαιρουμένων των μη εδώδιμων προϊόντων ή των τροφίμων για τα οποία δεν υπάρχουν βιολογικά).
-  βραβείο καλύτερου βιολογικού εστιατορίου: προτείνει, στο μέτρο του δυνατού, μόνο πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα (βιολογικά προϊόντα ή προϊόντα υπό μετατροπή) στο μενού του [σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848].

Launch of the first EU organic awards 648x432

Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη
της βιολογικής παραγωγής
Η βιολογική παραγωγή αυξάνεται στην ΕΕ, καθώς το 2019, το 8,5 % των γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ χρησιμοποιούνταν για βιολογικές καλλιέργειες. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 13,8 εκατομμύρια εκτάρια έναντι 9,5 εκατομμυρίων εκταρίων το 2012. Πρόκειται για αύξηση κατά 45,8 %. Σύμφωνα με τις στατιστικές της Eurostat για τη βιολογική γεωργία, οι χώρες στις οποίες οι περισσότερες γεωργικές εκτάσεις χρησιμοποιούνταν για βιολογικές καλλιέργειες στην ΕΕ ήταν η Ισπανία (2,4 δισεκατομμύρια εκτάρια), η Γαλλία (2,2 δισεκατομμύρια εκτάρια), η Ιταλία (2 δισεκατομμύρια εκτάρια) και η Γερμανία (1,3 δισεκατομμύρια εκτάρια). Σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας δραστηριοποιούνταν στην ΕΕ σχεδόν 344 000 παραγωγοί βιολογικών προϊόντων και πάνω από 78 000 μεταποιητές βιολογικών προϊόντων.  

Η αύξηση της βιολογικής γεωργίας, της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας και της παραγωγής βιολογικών τροφίμων συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και αντιμικροβιακών ουσιών και έχει θετική επίδραση στο κλίμα, το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και την καλή διαβίωση των ζώων. Έχει διαπιστωθεί ότι η βιολογική παραγωγή διαδραματίζει καίριο ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο, έως το 2030, το 25 % των γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ να χρησιμοποιείται για βιολογικές καλλιέργειες και, επίσης, να αυξηθεί σημαντικά η βιολογική υδατοκαλλιέργεια.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τον Μάρτιο του 2021, η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, για να τονωθεί η βιολογική παραγωγή θα πρέπει να αυξηθεί η ζήτηση των καταναλωτών για βιολογικά προϊόντα. Αυτό προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής.

Για τον σκοπό αυτό, το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τη θεσμοθέτηση ετήσιων βραβείων για την αναγνώριση της αριστείας στην αλυσίδα αξίας των βιολογικών προϊόντων. Τα βραβεία αυτά απονέμονται στους καλύτερους και πιο καινοτόμους παράγοντες του τομέα της βιολογικής παραγωγής, οι οποίοι συμβάλλουν στη μείωση των επιπτώσεων που έχει η γεωργία στο περιβάλλον και στο κλίμα, καθώς και στην υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του «Λακωνικού Τύπου»της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 25 και πλέον ετών

NIKOLAROS
Χρηστέας Diesel
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
RIGAKOS
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
LINARDI

Πρόσφατα Νέα

GOUTOS
Koutsoviti