Χωροταξικό νοικοκύρεμα στον Δ. Μονεμβασίας

Τέλος στην αυθαιρεσία έρχεται να βάλει το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο - Αφορά τις ΔΕ Ζάρακα, Μονεμβασίας, Ασωπού, Βοιών και Μολάων

Τρίτη, 11 Οκτώβριος 2022 07:27 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Χωροταξικό νοικοκύρεμα στον Δ. Μονεμβασίας

Διαυγές πλαίσιο στον χωροταξικό χάρτη της χώρας εκτιμάται πως θα συγκροτήσουν τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, απαλείφοντας εδαφικές αυθαιρεσίες που οδηγούν στην υποβάθμιση του δομημένου χώρου. Παράλληλα, μέσω των εν λόγων σχεδίων, επιδιώκεται οι πολίτες και οι επενδυτές να αποκτήσουν ξεκάθαρη εικόνα για τις χρήσεις γης σε ολόκληρη την επικράτεια.

Όπως είχε ανακοινωθεί τον Ιανουάριο 2022, με απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκου Ταγαρά, στο Πρόγραμμα Εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε ενταχθεί, μετά από αίτημα του Δ. Μονεμβασίας, η εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Μονεμβασίας για τις ΔΕ Ζάρακα, Μονεμβασίας, Ασωπού, Βοιών και Μολάων.

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (αναθέτουσα αρχή) και αφορά την εκπόνηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4759/2020, καθώς και των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών, για τις ΔΕ Ζάρακα, Μονεμβασιάς, Ασωπού, Βοιών και Μολάων.

Αναλυτικά, προβλέπεται:
● Σύνταξη Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΜΠΣ) βάσει των όσων ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885/2021),
● Σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των προτεινόμενων από τη ΜΠΣ ρυθμίσεων και κατευθύνσεων με βάση τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225 Β’/5-9-2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ οικ. 40238/2017 (ΦΕΚ 3759/Β’ 25.10.2017),
● Σύνταξη προκαταρκτικής μελέτης γεωλογικής καταλληλόλητας ως υποστηρικτική της ΜΠΣ,
● Σύνταξη μελέτης προσωρινής οριοθέτησης των υφιστάμενων υδατορεμάτων ως υποστηρικτική της ΜΠΣ (σύμφωνα με το άρθρο 5 §2 του ν.4258/2014), σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη οριοθέτησης ρεμάτων εντός των νέων, προς πολεοδόμηση, περιοχών της πρότασης του ΤΠΣ,
● Τοπογραφική αποτύπωση σύμφωνα με το ΠΔ 696/74, τον Ν4030/2011, τον Ν4178/2013 και την ΚΥΑ 140055/2017 (Άρθρο 2) και
● Υδρολογική και υδραυλική μελέτη βάση των όσων ορίζονται στο Ν.4258/2014 και την ΚΥΑ 140055/2017 (Άρθρο 3).

Το μεγάλο αυτό έργο, κόστους 1.248.133,39 (χωρίς ΦΠΑ), θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, με προθεσμία εκτέλεσης 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

xartis D Monemvasias

Τα οφέλη
Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ουσιαστικά μετεξέλιξη των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων/ΓΠΣ και των Σχεδίων Χωρικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης/ΣΧΟΑΠ), θα καθορίσουν χρήσεις γης, όρους δόμησης, περιοχές προστασίας, θα ορίζουν τις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων, θα καθορίζουν και θα χαρακτηρίζουν το οδικό και γενικώς τα μεταφορικά δίκτυα. Επίσης, θα περιλαμβάνουν μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μέτρα για την υποστήριξη καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Τα τελικά κείμενα θα συνοδεύονται από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων και θα εγκρίνονται μέσω Προεδρικού Διατάγματος, ώστε να τύχουν προδικαστικού ελέγχου από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

 «Η ένταξη της σχετικής μελέτης Πρόγραμμα Εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων “Κωνσταντίνος Δοξιάδης”, ήταν μια στρατηγική επιλογή της Δημοτικής Αρχής, έτσι ώστε να ισχύουν από κοινού οι ίδιες προϋποθέσεις σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίλυση χρόνιων και κρίσιμων χωρικών προβλημάτων», παρατήρησε ο δήμαρχος Μονεμβασίας, Ηρακλής Τριχείλης.

«Η μεγαλύτερη πολεοδομική μεταρρύθμιση»
Όπως είχε δηλώσει τον περασμένο Απρίλιο, κατά την προκήρυξη του προγράμματος πολεοδομικών μεταρρυθμίσεων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, «η κυβέρνησή μας υλοποιεί τη μεγαλύτερη πολεοδομική μεταρρύθμιση στην ιστορία της χώρας, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Με το Πρόγραμμα “Κωνσταντίνος Δοξιάδης” βάζουμε τέλος στα φαινόμενα χωροταξικής αυθαιρεσίας που οδηγούν στην υποβάθμιση του δομημένου χώρου. Με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, οι πολίτες και οι επενδυτές θα αποκτήσουν ξεκάθαρη εικόνα για τις χρήσεις γης σε ολόκληρη την επικράτεια. Ο ορθολογικός πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός είναι βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη γενικότερα. Σε συνεργασία με τον τεχνικό κόσμο της χώρας θα φέρουμε εις πέρας αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση που θα αλλάξει το πρόσωπο της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια και θα διασφαλίσει την ουσιαστική αναβάθμιση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος».

O υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, είχε επισημάνει από την πλευρά του: «Με το εμβληματικό Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων “Κωνσταντίνος Δοξιάδης” η χώρα θα αφήσει μια για πάντα δεινά του παρελθόντος, όπως διασταλτικές ερμηνείες, ασάφειες ή και παντελή έλλειψη βασικών πολεοδομικών και χωροταξικών κανόνων που έχει ανάγκη όλη η επικράτεια για την εξέλιξη κάθε αναπτυξιακού, δημόσιου ή ιδιωτικού έργου. Ο χωροταξικός – πολεοδομικός σχεδιασμός που εξελίσσεται στη χώρα μας, θα έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση με κανόνες και ασφάλεια όλων των έργων υποδομής, την προσέλκυση επενδύσεων και ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντος. Η προκήρυξη των πρώτων 15 ΤΠΣ του Β’ Κύκλου σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι ένα ακόμη μεγάλο βήμα υλοποίησης των στόχων που έχουμε θέσει μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το αμέσως επόμενο διάστημα θα βγουν μαζικά οι προκηρύξεις και των επόμενων μελετών. Καλώ όλον τον τεχνικό κόσμο της χώρας με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης να συμμετάσχει σε αυτό το εθνικό στοίχημα στην εκπόνηση των σύγχρονων χωροταξικών – πολεοδομικών μελετών, που είναι απολύτως απαραίτητες για να μπει τάξη στο χώρο σε όλη την επικράτεια. Δεν περισσεύει κανείς, τουναντίον, υπάρχει πολύς όγκος δουλειάς για όλους».

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του «Λακωνικού Τύπου»της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 26 ετών

NIKOLAROS
Χρηστέας Diesel
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
RIGAKOS
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
LINARDI

Πρόσφατα Νέα

GOUTOS
Koutsoviti