Ευκαιρία επενδύσεων στην αγροτική μεταποίηση

Έως 55% η ενίσχυση στην Πελοπόννησο μέσω νέου προγράμματος - Στις 16 Μαΐου η έναρξη υποβολής αιτήσεων

Πέμπτη, 21 Απρίλιος 2022 09:05 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Ευκαιρία επενδύσεων στην αγροτική μεταποίηση

Με το πρόγραμμα «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» συνολικού προϋπολογισμού 181.521.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επιχειρεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ενισχύσει την αγροτική οικονομία.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και βιώσιμων εκμεταλλεύσεων μέσω δημιουργίας μονάδων επεξεργασίας πρώτης αγροτικής ύλης (πχ ελαιοτριβεία, τυροκομεία κλπ), ενώ δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι συλλογικά σχήματα, οργανώσεις παραγωγών και σχήματα που εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, αγορά εξοπλισμού, διαχείριση αποβλήτων και προστασία περιβάλλοντος, καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.

Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανέρχονται στο 40%, για τις μεσαίες στο 50%, ενώ για τις μικρές στο 55%.

Στόχοι
α) Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας.
β) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
γ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της
έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων.
δ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών
φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
ε) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
Το κάθε επενδυτικό σχέδιο αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.

Δικαιούχοι
  Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αιτήσεις χρηματοδότησης συλλογικά σχήματα αγροτών, εταιρίες εμπορικού δικαίου, οι οποίες κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας των α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συµβολαιακής γεωργίας, εταιρίες του εμπορικού δικαίου, οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόµενα αγροτικά προϊόντα. Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.

Επιλέξιμες δαπάνες
  Ως επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος έχουν οριστεί: η κατασκευή και ο εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας, οχήματα µε τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές πρώτων υλών και προϊόντων εντός του χώρου της μονάδας (επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα µμηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματά που εκπέμπουν CO2 µμικρότερο των 50g/Km.), αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συµπεριλαµβανοµένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Ακόμη: Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των δικτύων διανομής της επιχείρησης, ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Μέγιστα όρια προϋπολογισμού
- Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις δαπάνες σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME) δεν ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.
- Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις δαπάνες με σκοπό τη συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις δεν ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.
- Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ δεν ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.
- Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις δαπάνες με σκοπό την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων δεν ξεπερνά τα 2.000.000 ευρώ.
- Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις δαπάνες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ.
- Οι δαπάνες απόκτησης ακινήτων, στο πλαίσιο των περιφερειακών ενισχύσεων, δεν υπερβαίνουν το 30% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.
- Οι δαπάνες απόκτησης γης (αγορά γης), στο πλαίσιο των περιφερειακών ενισχύσεων, δεν υπερβαίνουν το 10% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.
- Οι δαπάνες αγοράς οχημάτων κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 36 του ΓΑΚ, δεν ξεπερνούν το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
- Οι δαπάνες σε ΑΠΕ κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 41 του ΓΑΚ, δεν ξεπερνούν το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
- Τα ανωτέρω όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης.
- Οι παραπάνω δράσεις δύνανται να ενταχθούν αθροιστικά σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, όπως αυτό συντάσσεται και υποβάλλεται από μία νομική οντότητα.
 
Αιτήσεις
Η έναρξη των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει ορισθεί για τη Δευτέρα 16 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ενώ η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 6,5 μήνες περίπου.

Επίσης, το τρίτο τρίμηνο του 2022 (Οκτώβριος 2022) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.

Να σημειωθεί, ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν περισσότερες της μίας αιτήσεις ενίσχυσης ανά ΑΦΜ. Παράλληλα, η αίτηση ενίσχυσης μπορεί να αφορά σε περισσότερους από έναν ΚΑΔ.

Η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου (www.gov.gr) στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τα δικαιολογητικά του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και να καλούν στο τηλέφωνο 2102124237 (κ. Κεσσίση).

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του «Λακωνικού Τύπου»της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 25 και πλέον ετών

NIKOLAROS
Χρηστέας Diesel
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
RIGAKOS
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή
LINARDI

Πρόσφατα Νέα

GOUTOS
Koutsoviti